Systémový čas 00.00.0000 00:00:00

pozemek p.č. 1920/2, trvalý travní porost, o výměře 336 m2

pozemek p.č. 1920/2, trvalý travní porost, o výměře 336 m2

DRAŽBY SE NEÚČASTNÍTE AKTUÁLNĚ VYHRÁVÁTE AKTUÁLNĚ NEVYHRÁVÁTE DRAŽBA BYLA ZAHÁJENA ČEKÁ SE NA ZAHÁJENÍ DRAŽBY - JISTINA BYLA SLOŽENA

podíl ve výši 1/3 na pozemek p.č. 1920/2, trvalý travní porost, o výměře 336 m2,
jak uvedeno na LV č. 338 pro katastrální území Hluboké Mašůvky,

Začátek dražby: 04.05.2022 10:00:00
Konec dražby: 04.05.2022 11:00:00

Číslo dražby: 2022000008
Aktuální cena: 1 000
Počáteční cena: 1 000
Minimální příhoz: 1 000
Výše jistiny: 1 000
Počet příhozů: 1

Dražba byla ukončena

Dražba byla zrušena

Dražba byla invalidována

předmětem dražby, podílem ve výši 1/3 na Pozemku po zemřelém Jaromírovi Bednářovi,
uvedeným v Čl. II., odst. 1), nejsou spojena žádná omezení vlastnického práva uvedená na listu
vlastnictví, v oddíle C LV č. 338 pro k.ú. Ostrov nad Ohří. Případná omezení spojená s předmětem
dražby a osobou Jaromír Bednář, nar. 14.3.1950, zanikají rozvrhovým usnesením Okresního soudu v
Karlových Varech. Tato omezení se netýkají případného vydražitele, je však nutno brát v úvahu, že k
výmazu těchto případných poznámek z evidence katastrálního úřadu může dojít se značnou časovou
prodlevou. Vydražitel nepřebírá žádná omezení.
Navrhovatel nezaručuje vlastnosti předmětu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu
stanoveném dražební vyhláškou.
katastrální mapa